Loxística audiovisual para as artes escénicas e musicais, a danza, a imaxe e a comunicación pública

Condicións de alugueiro

Os presentes termos e condicións aplícanse ás operacións de alugueiro, indicadas no espazo web, por teléfono ou por e-mail, e todas as operacións de alugueiro están sometidas á normativa española.

O contrato formalízase entre “o arrendatario”,  tamén “o usuario” ou “o cliente”, que sempre actúa no ámbito dunha actividade empresarial ou profesional desenvolvida en España, e Kachet Loxística, S.A., en diante tamén “o  arrendador”, con domicilio na vía Edison 19E 15890 Santiago de Compostela e NIF  nº A15422892. PretAporter é unha marca rexistrada e dependete de Kachet Loxística SA.

Esta relación contractual réxese polos termos e condicións aquí recollidos, polas condicións xerais, o aviso legal e a política de privacidade contidos no sitio web www.kachet.net, así como as notificacións recibidas durante o proceso de alugueiro.

O usuario ao aceptar as condicións do contrato de alugueiro está de acordo coas mesmas xunto coas demais anteriormente citadas. No caso de que o cliente sexa empresa, quen realiza o proceso de alugueiro declara ser autorizado, con capacidade e representación suficiente para celebrar este contrato.

obxecto do alugueiro é o material, propiedade de Kachet Loxística, S.A. que se relaciona no albará de entrega, tras a realización do correspondente pedido. En ningún caso, poderá o arrendatario ceder, vender, dar en peza ou garantía, prestar, subarrendar ou dispor en todo ou parte do material sen previo consentimento do propietario.

Duración contractual: o contrato iníciase no día que se efectúa a entrega do material, segundo consta no albará e que se corresponde co período de tempo establecido no pedido. Finaliza coa devolución e entrega no almacén do  arrendador, salvo acordo en contrario.

A entrega anticipada de todo ou parte do material arrendado leva o abono da metade do prezo pago polos días non consumidos, salvo que se dispuxera doutro xeito polo arrendador.

A non entrega na data e horario acordado será considerada como abusiva e dará lugar ao arrendador a aplicar o suplemento correspondente, que incrementa a tarifa diaria nun 50%, en concepto de danos e prexuízos.

No caso de que o cliente desexe anular unha reserva deberá comunicalo por escrito con máis de 48 horas de antelación á data convida, para a posta a disposición do material. No caso de que a anulación sexa comunicada con 48 horas ou menos respecto da data e hora de entrega, o cliente deberá abonar o 50% do prezo total do alugueiro en concepto de indemnización, que será do 100% do prezo total en caso de non comunicarllo ao arrendador e non presentarse o día de inicio do alugueiro solicitado.

O prezo do alugueiro, que inclúe os impostos de aplicación, segundo detállase no orzamento, calcúlase en función dos obxectos de alugueiro e as datas seleccionadas, en base á tarifa aplicada por día, con redución de prezos segundo consta na táboa aquí contida que poderá ser revisada sen previo aviso. É posible que o cliente goce de condicións especiais no prezo sempre que as partes así o acorden de xeito particular. 

O cliente farase cargo dos gastos de mantemento e reparación consecuencia dun uso neglixente ou froito da súa mala utilización, así como calquera outro dano sufrido polo material alugado, sempre que estes sexan imputables ao cliente por un mal uso, mantemento e conservación durante o período de vixencia do contrato. Neste caso o arrendador pasará unha factura co desglose que corresponda e o cliente comprométese a facer o pago no prazo máximo de 30 días.

O arrendador resérvase o dereito de cobrar ao cliente os gastos de limpeza, a prezo de mercado, no caso de que o material entregado sexa recibido en condicións que requiran un gasto extraordinario para a súa limpeza.

Forma de pago. O pago do alugueiro dos materiais obxecto do contrato será mediante transferencia bancaria ou carta de crédito ou débito, salvo que se acorde documentalmente outra forma de pago entre as partes. No caso de que o cliente elixise a modalidade pago con carta, autoriza expresamente o cargo na mesma dos gastos incorridos segundo o presente contrato.

A facturación realizarase á finalización do contrato, unha vez entregados o materiais obxecto do contrato, comprobado o estado dos mesmos e aplicados os suplementos que correspondan, recollendo por tanto na factura a totalidade dos gastos incorridos.

A falta de pagamento de calquera crédito esixible supoñerá un envío por parte de Kachet Loxística, S.A. dun requirimento e, transcorridos 10 días desde o envío, devengarase un interese de demora equivalente ao interese legal do diñeiro aumentado en 5 puntos sobre a cantidade debida e unha recarga do 25%, sen prexuízo de calquera outro gasto que puidese derivarse da reclamación xudicial ou extraxudicial das cantidades que o cliente deba.

Obrigacións do arrendador:

 • entregar o material, debidamente identificado, en óptimo estado de funcionamento, no lugar, data e hora acordadas, segundo consta no pedido. Todo material obxecto de arrendamento, así como o seu estado, reflectirase no albará que será asinado pola persoa encargada da súa recollida, certificando a súa conformidade en relación ao pedido.
 • poñer a disposición do cliente canta documentación sexa necesaria para o uso e mantemento do material obxecto de alugueiro, así como as medidas de seguridade a aplicar durante o traslado, almacenamento e funcionamento, no caso de que se trate dun produto sometido a dilixencia específica.
 • dispoñer das coberturas, seguros e permisos que legalmente lle sexan esixibles para a prestación da súa actividade, tanto en relación ao persoal como a terceiros.
 • poñer a disposición do cliente material de substitución, en caso de avaría ou sinistro ou no caso de que non sexa posible entregar o material solicitado polo cliente, de igual ou superior categoría e, no suposto de que non sexa posible esta substitución, o cliente terá dereito ao reembolso íntegro do pago con antelación e en relación a ese ben en concreto, manténdose vixente o contrato para o resto de materiais obxecto de alugueiro.
 • inspeccionar o material entregado polo cliente no prazo máximo de 10 días desde a súa recepción, transcorrido o mesmo, considerarase a conformidade e o bo estado.

Obrigacións do cliente:

 • directamente ou a través da persoa designada para a recepción do material alugado, obxecto de este acordo, responsabilizase de todos e cada un dos feitos e circunstancias que se deriven da utilización do material arrendado, sempre que non sexan imputables ao arrendador por incumprimento das obrigacións recoñecidas neste acordo
 • o cliente recoñece o deber de garda e custodia do material arrendado, sendo totalmente responsable dos danos e prexuízos que se ocasionen durante o período que dure o alugueiro.
 • salvo que no albará de entrega se especifiquen defectos ou calquera outro tipo de limitación, considerarase en bo estado de funcionamento e con todos os accesorios necesarios para a súa utilización segundo o pedido realizado.
 • comprométese a utilizar o material arrendado por persoal con cualificación suficiente, e de quen responde, tendo en conta as características do lugar e contorna no que será utilizado. No caso de que ocorra algún tipo de avaría ou sinistro comunicarao de inmediato, no prazo máximo de 24 horas, ao  arrendador, indicando os danos producidos e facendo constar a data, hora e lugar onde se produciu a incidencia, así como identificación completa do material, indicando o seguro contratado. 
 • responde do valor do material alugado, especificado no albará de entrega e en caso de furto ou roubo obrígase a comunicalo ao arrendador con carácter urxente e por escrito.
 • ao pago do prezo de acordo ao estipulado neste acordo ou de forma particular entre as partes.
 • a custodiar o material co maior coidado e dilixencia, por iso non deberá deixalo sen vixilancia e control e asume que debe de tomar as medidas de protección necesarias para manter o equipamento nas mesma condicións que as que tivese no momento da súa recollida.
 • a non vender, modificar, alterar, desfacerse do equipamento ou de calquera dos seus partes nin permitirá que un terceiro o faga, xa que se considerará polo  arrendador incumprimento contractual da súa parte e responderá dos prexuízos que ocasionen pola súa falta de cumprimento.

Material e transporte.- o materiais obxecto de arrendamento serán mantidos en perfecto estado por parte do arrendador, con todo, durante o período do alugueiro o cliente debe de levar a cabo ese labor de mantemento segundo se especifica nas características do mesmo, aínda que en todo caso requírese custodia e bo uso conforme ao esixible pola normativa e as presentes condicións. Tanto a carga, no momento no que o cliente recibe o material, como o seu transporte e descarga, no momento da súa devolución, realízase baixo a responsabilidade e por conta do cliente.

O material entregado, así como as instrucións, accesorios etc., deberán ser devoltos, non só en bo estado de funcionamento e conservación senón nas mesmas condicións nas que foi entregado, tendo en conta o desgaste inherente ao uso e nun bo estado de limpeza. A entrega do material leva a inspección por parte do arrendador, no momento da recepción, na medida que sexa posible, facendo constar no albarán as existencia dos posibles danos e durante un prazo de 10 días dende a entrega. Con todo, no albará de entrega asinado por ambas partes indicarase o día e hora de entrega, o estado e as reservas que se consideren, así como calquera discrepancia entre quen o entrega e quen o recibe. No caso de que o material non fose entregado na data prevista atenderase ao disposto nas presentes condicións.

Tratamento de datos.- Kachet  Loxística, S.A. é o Responsable do tratamento dos datos persoais do Interesado e infórmalle que estes datos serán tratados de conformidade co disposto no Regulamento (UE) 2016/679 do 27 de abril de 2016 (RGPD) e demais normativa de aplicación. Devandito tratamento realizarase exclusivamente para a execución do arrendamento aceptado, desde a petición ata a execución, incluíndo a xestión de cobro. Os datos facilitados conservaranse indefinidamente para fins de arquivo mentres exista un interese mutuo para iso. Non está previsto comunicar os datos a terceiros, salvo obrigación legal, e se fose necesario facelo para a execución do encargo, informarase previamente ao interesado. No caso de que os datos sexan facilitados por un terceiro este asume a obriga de trasladar a información aquí referida. Infórmase ao interesado que ten dereito a retirar o consentimento para tratar os datos en calquera momento e que, se exerce este dereito, deberase proceder á rescisión do contrato nos termos expostos no mesmo xa que o tratamento de datos é imprescindible para a execución do contrato. Da mesma forma tamén poderá exercer os dereitos de acceso, rectificación, supresión e portabilidade dos seus datos e os de limitación ou oposición ao tratamento dirixíndose a Kachet Loxística, S.A. Vía de Edison, 19E 15890 Santiago de Compostela. E-mail: kachet@kachet.net, e se considera que o tratamento de datos persoais non se axusta á normativa vixente, tamén ten dereito a presentar unha reclamación ante a Autoridade de control (www.aepd.es). En todo caso o Cliente autoriza a Kachet  Loxística, S.A. a publicar na web e en materiais publicitarios e de márketing unha descrición xeral do tipo de servizos prestados para o mesmo e como referencia da súa experiencia, incluíndo o nome da empresa ou o nome comercial. 

Resolución do contrato.- As partes poden acordar resolver por acordo mutuo o presente contrato, nese caso liquidaranse os períodos de arrendamento producidos segundo o aquí convido e unha vez recibida polo arrendador a devolución do material arrendado nas condicións convidas. Ademais, o contrato resolverase por incumprimento do arrendador, sen que se lle poida reclamar indemnización algunha por dano emerxente nin lucro cesante, e por incumprimento do cliente, de acordo ás obrigas recoñecidas neste contrato. En todo caso a resolución de contrato implica a comunicación previa polas partes e en relación á duración do mesmo, obrigándose o arrendatario a poñer de inmediato os materiais na posesión do arrendador. 

Xurisdición.- As partes voluntariamente acordan someterse aos xulgados e tribunais que lle corresponda ao domicilio do arrendador, con expresa renuncia ao foro propio, para dirimir os conflitos que xurdan no ámbito desta relación contractual. 

 

 

Update cookies preferences